Alterations of microRNA and microRNA-regulated messenger RNA expression in germinal center B-cell lymphomas determined by integrative sequencing analysis.

Hezaveh K, Kloetgen A , Bernhart S H, Mahapatra K D Lenze D, Richter J, Haake A, Bergmann A K, Brors B, Burkhardt B, Claviez A, Drexler H G, Eils R, Haas S, Hoffmann S, Karsch D, Klapper W, Kleinheinz K, Korbel J, Kretzmer H, Kreuz M, Küppers R, Lawerenz C, Leich E, Loeffler M, Mantovani-Loeffler L, López C, McHardy A C, Möller P, Rohde M, Rosenstiel P, Rosenwald A, Schilhabel M, Schlesner M, Scholz I, Stadler P F, Stilgenbauer S, Sungalee S, Szczepanowski M, Trümper L, Weniger M A, Siebert R, Borkhardt A, Hummel M, Hoell J; ICGC MMML-Seq Project (2016); Haematologica., 101(11):1380-1389. doi: 10.3324/haematol.2016.143891

Institutions & Partners