Uncoupling of mucosal gene regulation, mRNA splicing and adherent microbiota signatures in inflammatory bowel disease.

Häsler R, Sheibani-Tezerji R, Sinha A, Barann M, Rehman A, Esser D, Aden K, Knecht C, Brandt B, Nikolaus S, Schäuble S, Kaleta C, Franke A, Fretter C, Müller W, Hütt M T, Krawczak M, Schreiber S, Rosenstiel P (2016); Gut, pii: gutjnl-2016-311651. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311651

Institutions & Partners